Call Number (LC) Title Results
L 36.213:2/2016 Restaurants and fast food establishments under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:2 A Child labor rules for employing youth in restaurants and quick-service establishments under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:002/VIETNAMESE Nhà hàng ăn và cơ sơ̓ thức ăn nhanh (fast food) theo đạo lûạt tiêu chuâʼn lao động công ba̐ng (FLSA) 1
L 36.213:002A/SPAN El empleo de j-venes en restaurantes baja la ley de normas razonables de trabajo (FLSA-en sus siglas en ingle-s) 1
L 36.213:003 Professional offices under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:004 Security guard/maintenance service industry under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:005 Real estate and rental agencies under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:006/VIETNAMESE Kỹ ngĥẹ bán le̓ theo đạo lûạt tiêu chûa̓n lao động công bà̆ng (FLSA) 1
L 36.213:007/2009 State and local governments under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:08/2009 Police and fire fighters under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:011 Automobile dealers under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:012 Agricultural employees under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:013 Employment relationship under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:013/2008 Employment relationship under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:013/2009 Employment relationship under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:013/SPAN Relacíon laboral conforme a la ley de normas razonables de trabajo (FLSA-en sus siglas en inglés) 1
L 36.213:013/VIETNAMESE Mõi liên ḥê giưã chu ̓nhân và nhân viên theo đạo luâṭ tiêu chûan̓ lao động công bànğ (FLSA) 1
L 36.213:014/2009 Coverage under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1
L 36.213:015/2009 Tipped employees under the Fair Standards Labor Act (FLSA) 1
L 36.213:15/2018 Tipped employees under the Fair Labor Standards Act (FLSA) 1